BannerII

Er is een hoop te vertellen over koop en verkoop, de BDCN gaat hier niet verder op in, omdat wij geen juristen zijn. Wij willen u alleen wijzen op de mogelijkheid om uw recht te halen
Hiervoor verwijzen wij naar het burgelijk wetboek, boek 6 verbintenissen en boek 7 bijzondere overeenkomsten.
Schakel een jurist in als u meer wilt weten.


Hieronder twee voorbeelden van stukken op internet. Hierin ziet u dat de juristen beiden een andere mening hebben.

In het Nederlandse TV-programma 'De Rijdende Rechter stonden twee partijen (fokster en haar pupkoopster) tamelijk geëmotioneerd tegenover elkaar. De pupkoopster moest haar Witte Herderpup laten inslapen vanwege ernstige HD gerelateerde pijnklachten en eiste haar aankoopsom van € 567,23 terug. De fokster daarentegen voelde zich dermate publiekelijk 'zwart' gemaakt, dat zij een schadevergoeding eiste ter grootte van hetzelfde bedrag. 'De Rijdende Rechter', mr. Frank Visser (in het dagelijkse leven Kantonrechter) veroordeelde de fokster tot de terugbetaling van de aankoopsom en wees de overige vorderingen af.

Overeenkomsten
1. Tussen de fokker en dekreuhouder bestaat een overeenkomst van 'dienstverlening' waarbij de ene partij zich verbindt om aan de dekreuhouder een zeker bedrag te betalen voor de diensten van de dekreu en de andere partij zich verbindt om tegen ontvangst van dat bedrag zijn dekreu de overeengekomen diensten te laten verrichten. Het is vaste jurisprudentie dat partijen in een overeenkomst zich moeten laten leiden door de 'gerechtvaardigde belangen' van de wederpartij. Een cruciaal belang van de fokker is dat de te bezigen dekreu vrij is van erfelijke gebreken. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, schiet de dekreuhouder in zijn verbintenis tekort en kan de fokker de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De dekreuhouder is dan verplicht om aan de fokker de geleden schade te vergoeden.
2. Tussen de fokker en de pupkoper bestaat een koopovereenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een pup te verkopen en te leveren aan de andere partij, terwijl deze zich verbindt om die pup tegen betaling van een zeker bedrag in eigendom te aanvaarden. Ook hier dienen de partijen zich te laten leiden door de 'gerechtvaardigde belangen' van de wederpartij. Een cruciaal belang van de pupkoper is dat de pup vrij van (erfelijke) gebreken wordt geleverd. In het juridische jargon wordt de pup aangemerkt als een 'roerende zaak' en de fokker als een 'producent'. Op de overeenkomst tussen de fokker en pupkoper is de productenaansprakelijk van toepassing die wordt geregeld in afdeling 3 van Boek 6 BW. Kort en goed is de fokker aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in de pup. De aansprakelijkheid van de fokker wordt verminderd of opgeheven naarmate de schade meer is veroorzaakt door de pupkoper.
3. Tussen de pupkoper en dekreuhouder bestaat geen enkele juridische relatie.

Het vonnis van 'De Rijdende Rechter
Bij het TV programma 'De Rijdende Rechter' treedt mr. Frank Visser op als 'bindend adviseur'. Aan de pupkoopster was door de fokster een Witte Herderpup geleverd die aan HD gerelateerde pijnklachten leed waardoor het dier op advies van de dierenarts moest worden afgemaakt. De pupkoopster vorderde de betaalde koopsom terug. De fokster ontkende de HD-verschijnselen niet, maar eiste een schadevergoeding ter grootte van de koopsom, omdat zij via het internet en anders 'zwart' was gemaakt.
De heupfoto's van beide ouderdieren waren door de Hirschfeldstichting beoordeeld met als resultaat HD-Tc. Daarmede voldeden de ouders aan het fokreglement van de rasvereniging.
Een broer van de vaderhond was HD positief bevonden. Op verzoek van 'De Rijdende Rechter' onderzocht een deskundige de heupgewrichten van een zusje van de ingeslapen pup en deze bleek eveneens te lijden aan een ernstige vorm van HD.
'De Rijdende Rechter' was van oordeel dat de fokster de koopsom aan de pupkoopster diende terug te betalen, omdat een ondeugdelijke hond was geleverd. Bijzonder is daarbij de overweging dat bij ontbinding van de overeenkomst voldoende is dat een hond is geleverd die niet de eigenschappen heeft die de koper op grond van de overeenkomst in redelijkheid mag verwachten. Het is dus niet nodig dat de verkoper daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Al kan de fokker niets worden verweten omdat deze zich aan alle fokregels heeft gehouden, dan nog is die fokker gehouden de koopsom terug te betalen indien de pup gebrekkig is.
De fokster kan zich op haar beurt beraden over de wijze waarop de dekreuhouder rekening heeft gehouden met haar gerechtvaardigde belangen om een gezonde pup af te leveren aan de pupkoper.

Uit de Nederlandse jurisprudentie kunnen nog enkele uitspraken aangehaald worden met betrekking tot ondeugdelijke pups.
A. De Hoge Raad meende dat wanneer de fokker zijn uiterste best had gedaan, dus alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen had en gefokt had volgens het fokreglement van de rasvereniging, dit volstond. Hij werd niet aansprakelijk gesteld, gezien men van hem slechts een inspanningsverbintenis mocht verwachten.
B. Een Kantonrechter meende dat als een leek een pup kocht, deze ervan mocht uitgaan dat het dier volledig gezond zou zijn. Wanneer na de aankoop bleek dat het dier afwijkingen vertoonde en bovendien bleek dat de fokker een bloedlijn gebruikt had waarin een erfelijke afwijking aanwezig was, werd aangetoond dat hij op die wijze enerzijds zelf een risico genomen had, anderzijds niet in het belang van de cliënt had gehandeld, en daarvoor dus verantwoordelijk was. De fokker werd zwaar beboet. Hij diende de aankoopsom van de pup terug te betalen, alsook alle gemaakte dierenartskosten en de kosten die met de crematie van de pup gepaard gingen, te vergoeden.
Het hangt ervan af over welke informatie de rechter beschikte om zich een totaalbeeld van het gebeurde te vormen. De schijnbaar tegenstrijdige uitspraken hangen volkomen af van de verstrekte informatie en van de bewijzen die kunnen geleverd worden. In Nederland leek de bewijslast voor de koper minimaal. Vermits de herdershond bij een professionele fokker gekocht werd, was het voldoende te stellen dat de koper de bedoeling had een volkomen gezonde herdershond te kopen zonder heupdysplasie, om het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst aan te tonen. Daarom volgde de schadevergoeding die alle kosten moest dekken.
Volgens 'De Rijdende Rechter' kwamen de aanvullende kosten voor de dierenarts, crematie etc. alleen voor vergoeding in aanmerking indien de fokker een 'gerechtvaardigd verwijt' kon worden gemaakt van het gebrek in de pup. Van een 'gerechtvaardigd verwijt' is sprake indien de fokster wist of in redelijkheid had moeten weten dat een erfelijke afwijking zoals HD in een of beide bloedlijnen aanwezig was. Wellicht is hierbij niet alleen de status van het te bezigen ouderdier doorslaggevend, maar dienen tevens die van de nestgenoten in acht te worden genomen.
Bij 'verkoop uit liefhebberij' moet in Nederland kennelijk ook de liefhebber/koper zich inspannen om zich goed te laten inlichten en informatie te verzamelen. Het merendeel der fokkers valt onder de categorie liefhebbers (minder dan vijf nestjes per jaar). In dit geval neemt de fokkerliefhebber een gelijkwaardige juridische positie in tegenover de koper/liefhebber.
De jurisprudentie ontwikkelt zich dus in het nadeel van de fokkers. Ook al worden alle fokregels nageleefd en kan de fokker geen enkel verwijt worden gemaakt, deze zal de koopsom aan de pupkoper(s) terug moeten betalen indien de pup niet voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen.
Indien de fokker wel een gerechtvaardigd verwijt kan worden gemaakt van het gebrek in de pup, dan zal deze opdraaien voor alle kosten van de pupkoper (dierenartskosten, crematie etc.). Mogelijks is het slechts een kwestie van tijd vooraleer tevens smartengeld moet worden betaald indien de fokker een gerechtvaardigd verwijt kan worden gemaakt.

De hond is vergelijkbaar met een roerend goed zoals een fiets of auto.In veruit de meeste gevallen is de koop van een rashond een transactie tussen een koper/liefhebber en een liefhebber/(hobby)-fokker.
1. Wat betekent dit voor de rechtsverhouding?
2. Is de liefhebber/hobbyfokker vergelijkbaar met een fabrikant of winkelier?

Het burgerlijk wetboek omschrijft in boek 7 'Bijzondere overeenkomsten' in titel 1 Koop en ruil, artikel 5 consumentenkoop als 'de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf'. De verplichtingen van de deskundige verkoper in de uitoefening van beroep of bedrijf liggen in de verhouding tot de ondeskundige particuliere koper zwaarder.
Valkuilen
Toegepast op de liefhebber/hobbyfokker, die incidenteel een nestje fokt, betekent dit dat hier geen sprake is van consumentenkoop. De deskundigen in gezondheidszaken zijn hier bijvoorbeeld de dierenartsen en door officiële instanties verrichte gezondheidsonderzoeken. Dit geldt ook voor de kwaliteitsbeoordelingen die gelden door daarvoor officieel aangestelde keurmeesters. De rechtsverhoudingen met plichten en rechten liggen bij koop en verkoop tussen particulieren in de regel dus meer op gelijkwaardiger niveau dan bij consumentenkoop. Hier is wel sprake van een valkuil. De hobbyfokker moet zich matigen in zijn profilering en beloftes om de schijn te voorkomen. Het verschil in het kopen van een auto bij een garagebedrijf of van een particulier uit de krant maakt dit duidelijk.

Mondeling
Een hobbyfokker biedt een pup in een advertentie te koop aan. Het lijkt u wel wat. U wordt het met de fokker eens over voorwaarden en prijs. Op dat moment is de koop gesloten. Dit is ook het geval als er slechts mondelinge afspraken zijn gemaakt. Daarvan is het nadeel dat achteraf soms verschil van mening ontstaat over gemaakte afspraken. Het is dus verstandig om alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Het betalen van handgeld of doen van een aanbetaling geldt als een bevestiging van de koop.

Mededelingsplicht
Koopt u bij een particuliere verkoper dan moet u er rekening mee houden dat de verkoper niet deskundig is. Dit wil echter niet zeggen dat deze verkoper niet aan plichten is gebonden. Ook de particuliere verkoper heeft een mededelingsplicht, dat betekent dat hij u vóór het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte moet stellen van alles wat hij van de pups of hond weet.

Onderzoeksplicht koper
Echter, ook de particuliere koper heeft plichten. U moet als koper onderzoek doen voordat u de hond koopt. Indien u als koper onvoldoende informeert en onderzoekt, dan beperkt u uw juridische mogelijkheden bij problemen achteraf. Bijvoorbeeld is de fokker lid van de rasvereniging en houdt hij/zij zich aan het fokreglement van de rasvereniging? Blijkt dit uit de publicatie van de nest op de officiële puppylijst en wordt bij de pup een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied of rasvereniging aanbevolen koopovereenkomst geleverd? Informeer dus bij de rasvereniging en raadpleeg de puppylijst. Of in de toekomst: controleer of de fokker gecertificeerd is! Vraag om officiële bewijsstukken van gezondheidsonderzoeken bij de ouderdieren. Controleer of de pup geënt is en raadpleeg of in het entingsboekje een klinisch gezondheidsonderzoek door de dierenarts is ingevuld en wat de bevindingen zijn. Vraag om officiële bewijsstukken van beoordelingen door keurmeesters. Hebt u de pup zelf goed bekeken op zichtbare tekortkomingen en eventueel afspraken schriftelijk laten vastleggen in een koopover¬eenkomst?

Redelijke verwachtingen en conformiteit
De verkoper/liefhebber fokker is verplicht u een deugdelijke hond of pup te leveren, die moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u op grond van de koopovereenkomst ervan mocht hebben. Dit wordt het conformiteitvereiste genoemd. Indien uw hond/pup niet aan de redelijke verwachtingen die voor het normale gebruik gelden voldoet dan is de verkoper in beginsel aansprakelijk. Dat is in de praktijk het geval als de hond niet kan functioneren als huishond en wat u gelet op de leeftijd, koopprijs en mededelingen van de verkoper niet hoeft te verwachten. Bedenk daarbij dat bij eventuele gebreken u als koper moet bewijzen dat de hond niet aan redelijke verwachtingen voldoet. Als u zich beroept op mededelingen van de verkoper, moet u deze ook bewijzen in een eventuele gerechtelijke procedure. Anderzijds betekent dit voor de fokker/verkoper dat hij/zij geen overdreven verwachtingen moet wekken. Het is verstandig je te beperken tot de verkoop als huishond met daarbij alle zorgvuldigheidseisen die je van een fokker, die zich houdt aan de fokreglementen, mag verwachten.

Geschillen en klachten
Goede communicatie, wederzijds begrip kunnen veel geschillen voorkomen. Raadpleeg als koper allereerst de verkoper of fokker. Toon als verkoper of fokker begrip en probeer in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te komen. Een procedure is vaak het meest slechte advies. Om dit te voorkomen adviseren vele rasverenigingen goedgekeurde koopovereenkomsten te gebruiken waarbij de rechten en plichten van koper en verkoper op een redelijke en billijke wijze zijn vastgelegd en waarbij met de belangen van de koper van een pup rekening wordt gehouden. De koopovereenkomst: ziet toe op een zorgvuldig gefokte pup, legt afspraken en eventuele garanties duidelijk vast, regelt hoe geschillen kunnen worden opgelost. Het zich hierop beroepen is voor de koper veel makkelijker. Ook zonder schriftelijke koopovereenkomst kan de koper terugvallen op het conformiteitbeginsel. U moet de klachten altijd melden bij de verkoper en hem de gelegenheid geven het probleem op te lossen binnen een redelijke tijd.

Redelijke verhouding
U kunt het volgende van de verkoper eisen: voor zover mogelijk herstel van het gebrek, matiging van de verkoopprijs, vervanging. U moet wel beseffen dat een en ander in redelijke verhouding moet staan tot de koopprijs. Kunt u in redelijkheid en billijkheid niet tot een oplossing komen en is er sprake is van het niet nakomen van de koopovereenkomst dan kunt u eisen deze te laten ontbinden. Hierdoor gaan de verbintenissen over en weer te niet en kunt u de koopprijs terugvorderen. Dit laatste zal zeker het geval zijn als uw pup door gebreken kort na de koop komt te overlijden of geëuthanaseerd moet worden. Indien u kunt bewijzen dat de verkoper verwijtbaar, toerekenbaar te kort schiet of wel 'te kwader trouw is' dan is een verdergaande schadevergoedingseis mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw hond moet inslapen vanwege heupdysplasie en de fokker u heeft voorgelogen over de HD-status en/of willens en wetens, ondanks bestaande fokreglementen, met een aan HD-lijdende hond heeft gefokt of de ouderdieren niet heeft laten onderzoeken.

Procedure
1.Meld de klacht bij de verkoper en probeer in overleg tot een oplossing te komen.
2.Als overleg niet tot een oplossing leidt, dan moet u de verkoper schriftelijk (aangetekend) in gebreke stellen en de verkoper de tijd geven het probleem op te lossen.
3.Als ook een brief niet tot een oplossing leidt dan kunt u het geschil voorleggen aan de rechter. Meest¬al is hiervoor een procedure voor de kantonrechter voldoende.

Bezint voor u begint
Een rashond of 'look a like' kopen via internet of marktplaats lijkt een goedkoop alternatief. Maar voor u weet valt u in de handen van een handelaar. Dit geldt zeer zeker voor pups. Een zorgvuldig gefokte pup koopt u na informatie bij de Raad van Beheer of rasvereniging bij een fokker* die door deze vereniging staat vermeld op de puppylijst of pupinfo en waarbij een aanbevolen koopovereenkomst wordt geleverd. Het heeft geen zin u zelf als koper te naïef voor te doen. Vooral bij de koop van een rashond dient u zich goed te informeren en niet over een nachtje ijs te gaan.

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap